Privacybeleid

Wie zijn we

Ons website-adres is: https://selectuitzendbureau.nl.

Wij zijn ons ervan bewust dat je vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. In deze Privacyverklaring laten we je weten welke gegevens we verzamelen en vastleggen als je onze websites gebruikt en/of je inschrijft bij Select en waarom we deze gegevens verzamelen. Ook verduidelijken we aan wie de gegevens worden verstrekt en wie de gegevens mag verwerken. Zo snap je precies hoe wij werken. Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle diensten van Select Uitzendbureau B.V. (Select). Je moet je ervan bewust zijn dat Select niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen..

Select respecteert de privacy van alle uitzendkrachten, kandidaten, werknemers en andere bezoekers van haar websites en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Select handelt in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Door diensten van Select te gebruiken, dan wel door de websites van Select te bezoeken verklaar je akkoord te gaan met deze Privacyverklaring.

Door gebruik te maken van de website ga je onvoorwaardelijk akkoord met deze Privacyverklaring. Select behoudt zich het recht voor de inhoud van deze voorwaarden te wijzigen. Bij gebruik van de website zijn steeds de op dat moment geldende voorwaarden, zoals vermeld op de website, van toepassing.

Het Nederlands recht is van toepassing op de toegang tot, het gebruik en de werking van onze website, de Privacyverklaring, onze dienstverlening en alle geschillen die daarop betrekking

(kunnen) hebben. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd om van dergelijke geschillen kennis te nemen.

GEBRUIK PERSOONSGEGEVENS

Gebruik van onze diensten

Wanneer je je inschrijft via onze website aanmeldt voor één van onze diensten (HR dienstverlening, waaronder bemiddeling, werving en selectie, uitzenden, payroll, detachering, salarisadministratie en personeelsmanagement, hierna: de dienstverlening) vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om deze diensten uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers of die van een derde partij.

Vastleggen en verwerking van gegevens

In het kader van de dienstverlening legt Select gegevens vast in haar database ten behoeve van het gebruik door Select en in deze Privacyverklaring genoemde derden.

Wij leggen de volgende gegevens vast of kunnen deze vastleggen:

 • (Voor)naam, adres, woonplaats, geslacht, geboortedatum, BSN nummer, CV, diploma’s, personele documenten, kopie ID bewijs, pasfoto, burgerlijke staat, e-mailadres, nationaliteit, informatie over opleidingen;
 • Gegevens over beschikbaarheid, arbeidsverleden en verlof;
 • Bankrekeningnummer;
 • Overige zaken voor zover wettelijk vereist (bijv. gezondheidsverklaring in vlees- of voedingsindustrie) of voor zo ver door jou daarvoor toestemming is gegeven.

Verder worden er automatisch gegevens gegenereerd. Welke gegevens dat zijn lees je verderop in deze Privacyverklaring. Wij leggen in het kader van wetgeving en voor een gerechtvaardigd (ondernemers) belang gegevens vast om:

 • Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt samen te brengen;
 • Jouw kwaliteit en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband me bemiddeling naar vast of tijdelijk werk dan wel een opdracht waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van
 • referentiechecks en social media (indien dit voor de functie relevant is of bij de vacaturetekst is aangegeven;
 • Service te kunnen verlenen, indien je die bij het gebruik van Select nodig hebt;
 • Gewerkte uren te registreren;
 • Eventueel een elektronische versie van de Select nieuwsbrief te sturen;
 • Toegang te kunnen verlenen tot (beveiligde) bedrijfspanden van onze opdrachtgevers;
 • Wekelijks je op de hoogte te stellen, via mail of sms, of je contract wel of niet wordt verlengt;
 • Gebruikers op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen van producten en diensten van Select en de producten en diensten van andere bedrijfsonderdelen van Select (waaronder ook Select ressorteert) en in deze Privacy verklaring genoemde derden;
 • Betalingen te verwerken;  
 • Jouw loonstrook toe sturen;
 • Onze kwaliteitsdoeleinden voor bijv. keurmerk(certificering) of aansluiting brancheorganisatie;
 • Pre-employment screenings te kunnen uitvoeren voor onze opdrachtgevers.     

Verstrekking aan derden

Select kan jouw persoonsgegevens doorgeven aan andere Select entiteiten, haar opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren en overheidsinstanties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis. Voor zover noodzakelijk zal Select met derden een Verwerkersovereenkomst sluiten.

Toegang tot de gegevens anders dan door verstrekking

Select geeft onder voorwaarden toegang aan derden, zijnde betalende opdrachtgevers, zodat de database van Select op een beperkt aantal persoonsgegevens kan worden doorzocht op geschikte kandidaten. Deze opdrachtgevers zijn: werkgevers, recruiters, werving- en selectiemanagers, headhunters, personeelsfunctionarissen etc. Je kunt te allen tijde je CV uit de databank verwijderen, indien je hier geen prijs (meer) op stelt.

Select gebruikt automatisch gegenereerde gegevens voor statistische doeleinden alsmede voor de beveiliging en verbetering van Select. Deze gegevens worden aan derden verstrekt voor zover ze volledig geanonimiseerd en niet tot jou herleidbaar zijn. Select zal, behalve in de gevallen die hier in deze Privacyverklaring worden genoemd, je persoonsgegevens niet aan derden verstrekken zonder jouw voorafgaande toestemming.

Bijzondere of gevoelige Persoonsgegevens

Select legt uitsluitend bijzondere of gevoelige persoonsgegevens (zoals bedoeld in AVG) vast na jouw toestemming of wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht wordt (bijv. loonbeslag).

Wij houden bij Select intern rekening met voor wie deze persoonsgegevens van belang zijn. Jouw foto kan vrijwillig in ons (eigen) systeem worden verwerkt, zodat je intern herkend kan worden. Op elk moment kun je zelf jouw foto weer laten verwijderen. Daarnaast maakt Select gebruik van koppelingen naar zoekmachines met betrekking tot werving en selectie.

BEWAARBELEID

Bewaartermijnen

De bewaartermijnen die wij hanteren zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen.

Select is een uitzendbureau die jou graag naar (nieuw) werk wil bemiddelen. Binnen dit gerechtvaardigd belang zijn jouw (algemene) bemiddelingsgegevens (NAW, CV, opleiding, werkervaring e.d.) beschikbaar tot vijf jaar na het laatste contact, indien je (tussentijds) niet voor Select hebt gewerkt. Je word na die periode niet meer benaderd en bemiddeld door Select.

Werk je voor ons of heb je voor ons gewerkt dan zijn al jouw persoonsgegevens beschikbaar tot vijf jaar na einde dienstverband. Dit doen wij om je opnieuw te kunnen bemiddelen naar (opvolgend) werk.

Indien je niet meer bemiddeld wilt worden, dan kun je dit aangeven per e-mail. Je word dan niet meer benaderd en bemiddeld door Select. Jouw persoonsgegevens worden in dat geval verwijderd, tenzij wettelijke termijnen een directe verwijdering beperken van in de wet genoemde persoonsgegevens. Dit gaat dan om bepaalde persoonsgegevens ten behoeve van bijvoorbeeld claims, audits en fiscale verplichtingen. Jouw persoonsgegevens zijn te allen tijde alleen beschikbaar voor Select onder strikte voorwaarden, overeenkomstig de daarvoor toepasselijke doelen, termijnen of waarvoor wij toestemming hebben gekregen.

In het kader van administratieve lastverlichting hebben wij de uitzendovereenkomst aangevuld met persoonsgegevens die overeenkomen met het loonheffingenformulier, in het bijzonder om de loonheffingenkorting vast te stellen. Hierdoor wordt de fiscale bewaartermijn voor wat betreft o.a. het BSN-nummer verlengd naar 7 jaar.

Doeleinden

We verzamelen en/of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze Privacyverklaring, tenzij we van tevoren je toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld, anders dan in de gevallen zoals in deze Privacyverklaring vermeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

COOKIES EN AUTOMATISCHE BESLUITVORMING

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst) informatie die een server naar de browser stuurt met de bedoeling dat de browser deze informatie bij een volgend bezoek weer terug zal sturen. Cookies van Select kunnen jouw computer of bestanden niet beschadigen. Select plaatst alleen cookies die voor het uitvoeren van de diensten noodzakelijk zijn. Indien er andere cookies moeten worden geplaatst, dan vragen we jouw voorafgaande toestemming. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kan je browser opnieuw instellen om  alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en op ander websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in je browser.

Onze websites maken gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. Deze informatie bestaat uit: je IP-adres, het type browser, het computersysteem dat je gebruikt, accountnummer, de pagina’s die je bezoekt op Select. De verkregen informatie wordt vervolgens gebruikt om de website goed te laten werken (ingelogde gebruikers bijhouden, sessie informatie etc.)

Daarnaast verzamelen wij door middel van cookies informatie over het surfgedrag op onze website te verzamelen, wat ook gebruikt wordt om onze website te optimaliseren. Select plaatst geen cookies ten bate van andere partijen, zoals advertentie netwerken.

Geautomatiseerde besluitvorming

Select neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Select) tussen zit.

WIJZIGING

Veranderingen

Deze Privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden van de website van Select. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van de website kunnen leiden tot wijzigingen in onze Privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze Privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op het moment aan ons is verstrekt. Wij zullen de informatie verwijderen, indien en voor zover het wettelijk is toegestaan dit te doen. Wil je jouw gegevens veranderen of verwijderen stuur een email naar info@selectuitzendbureau.nl.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als je jouw gegevens aan wilt passen of jezelf uit onze bestanden wilt laten halen, kun je contact met ons opnemen. Zie onderstaande gegevens.

VRAGEN EN FEEDBACK

Aansprakelijkheid

Aan de inhoud en samenstelling van onze website wordt veel aandacht besteed. Niettemin kan Select er niet voor instaan dat de informatie op de website altijd juist en volledig is. Evenmin kan Select instaan voor de continue beschikbaarheid en ongestoorde werking van de website. Select sluit iedere aansprakelijkheid ter zake uit, behoudens voor zover sprake is van opzet of grove schuld van Select. Select is gerechtigd de beschikbaarheid van de website op te schorten, bijvoorbeeld in verband met aanpassing of onderhoud. Daarnaast behoudt Select zich het recht voor om op de website aangeboden informatie en diensten zonder vooraankondiging te verwijderen, te wijzigen of niet langer aan te bieden.

Contact

We controleren regelmatig of we aan de geldende privacy wetgeving en aan onze eigen Privacyverklaring voldoen. Als je vragen hebt of feedback wilt geven over deze Privacyverklaring, kun je contact met ons opnemen: info@selectuitzendbureau.nl of bellen op nummer: +31 (0)88 11 87 200.