Polityka prywatności

Kim jesteśmy

Nasz adres strony internetowej jest: https://selectuitzendbureau.nl.

Jesteśmy świadomi zaufania jakim nas obdarzasz i uważamy ochronę twojej prywatności za naszą odpowiedzialność. W niniejszym Oświadczeniu o Ochronie Prywatności wyjaśniamy czemu służy gromadzenie danych oraz informujemy jakie dane są przez nas gromadzone i rejestrowane kiedy odwiedzasz nasze strony internetowe i/lub rejestrujesz się w Select. Wyjaśniamy też komu przekazywane są dane oraz kto ma prawo do ich przetwarzania. Dzięki temu możesz dokładnie zrozumieć w jaki sposób działamy. Niniejsze Oświadczenie o Ochronie Prywatności ma zastosowanie do wszystkich usług świadczonych przez Select Uitzendbureau B.V. (zwany dalej Select). Zaznaczamy jednak, że Select nie ponosi odpowiedzialności za politykę ochrony prywatności innych stron internetowych i zasobów sieciowych.

Select szanuje prywatność wszystkich Pracowników tymczasowych, Kandydatów do pracy, Pracowników i innych osób odwiedzających nasze strony internetowe oraz dba o odpowiedzialne wykorzystanie przekazywanych nam informacji osobowych. Select działa zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (AVG). Korzystając z usług świadczonych przez Select a także odwiedzając prowadzone przez Select strony internetowe, oświadczasz, że zgadasz się z treścią niniejszego Oświadczenia o Ochronie Prywatności.

Korzystając z naszej strony internetowej deklarujesz bezwarunkową zgodę z niniejszym Oświadczeniem o Ochronie Prywatności. Select zastrzega sobie prawo do zmiany treści wskazanych warunków. Podczas korzystania z naszej strony internetowej zastosowanie mają obowiązujące w danym okresie warunki, wskazane na naszej stronie internetowej.

Przepisy prawa holenderskiego mają zastosowanie do dostępu do strony internetowej, jej wykorzystania oraz przetwarzania a także do Oświadczenia o Ochronie Prywatności, świadczonych przez nas usług oraz do wszelkich sporów wynikających (mogących wyniknąć) z tych postanowień.

Tego rodzaju spory mogą być rozpatrywane wyłącznie przez sądy holenderskie.

WYKORZYSTYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Korzystanie z naszych usług

W momencie, kiedy rejestrujesz się na naszej stronie internetowej w celu skorzystania z jednej z naszych usług (usług HR obejmujących pośrednictwo pracy, rekrutację i selekcję, wysyłanie i oddelegowywanie do pracy, obsługę kadr i płac, sporządzanie listy płac i zarządzanie zasobami ludzkimi, zwanych dalej „świadczeniem usług”), jesteś proszony o przekazanie nam swoich danych osobowych. Dane osobowe umożliwiają nam realizację wymienionych wyżej usług. Dane te są przechowywane na naszych wewnętrznych zabezpieczonych serwerach lub serwerach obsługiwanych przez osoby trzecie.

Rejestracja i przetwarzanie danych

W związku ze świadczonymi przez siebie usługami Select rejestruje informacje w swojej bazie danych. Dane te są gromadzone na potrzebę wykorzystania przez Select lub przez wskazane w niniejszym Oświadczeniu o Ochronie Prywatności osoby trzecie.

Dane które są lub mogą być przez nas rejestrowane:

 • Imię i nazwisko, adres, miejscowość, płeć, data urodzenia, numer BSN, CV, dyplomy, dokumenty osobowe, kopia dokumentu tożsamości, zdjęcie identyfikacyjne, stan cywilny, adres poczty elektronicznej, narodowość, informacje dotyczące wykształcenia;
 • Informacje dotyczące dyspozycyjności, urlopu oraz historii zatrudnienia;
 • Numer rachunku bankowego;
 • Pozostałe przewidziane prawem informacje (np. świadectwo zdrowia wymagane w przemyśle mięsnym lub spożywczym) lub informacje na przekazanie których wyraziłeś zgodę.

Ponadto ma miejsce automatyczne generowanie danych. W dalszej części niniejszego Oświadczenia o Ochronie Prywatności wyjaśniamy, jakich danych to dotyczy. Rejestrowanie danych w ramach przepisów prawa oraz ze względu na uzasadnione interesy (przedsiębiorców) ma na celu:

 • Kojarzenie podaży i popytu na rynku pracy;
 • Możliwość oceny twoich umiejętności oraz dyspozycyjności przy w związku z oddelegowaniem do pracy stałej lub tymczasowej a także do zlecenia. W tym przypadku może mieć miejsce weryfikacja referencji oraz wykorzystanie mediów społecznościowych (jeśli jest to istotne z punktu widzenia oferowanego stanowiska lub jeśli tak wskazano w ogłoszeniu o pracy);
 • Umożliwienie świadczenia usług, jeśli skierowałeś się do Select w celu korzystania z tych usług;
 • Rejestrację przepracowanych godzin;
 • Ewentualną możliwość przesłania przez Select elektronicznej wersji biuletynu informacyjnego;
 • Możliwość udzielania dostępu do (chronionych) nieruchomości przedsiębiorstw należących do naszych Zleceniodawców;
 • Cotygodniowe informowanie pracowników (za pomocą poczty elektronicznej lub wiadomości SMS) czy został przedłużony ich kontrakt
 • Bieżące informowanie użytkowników o interesujących ofertach towarów i usług oferowanych przez Select lub przez inne oddziały Select (podlegające Select) a także towarów i usług oferowanych przez wskazane w niniejszym Oświadczeniu o Ochronie Prywatności osoby trzecie;
 • Przetwarzanie płatności;
 • Przesyłanie pracownikom odcinka wynagrodzenia;
 • Dostosowywanie się do norm jakości wymaganych np. do przyznania znaku jakości lub przyłączenia do organizacji międzybranżowej;
 • Możliwość wykonywania kontroli przed zatrudnieniem na potrzeby naszych zleceniodawców.

Udostępnianie danych osobom trzecim

Select może przekazywać twoje dane osobowe innym podmiotom należącym do Select, swoim zleceniodawcom, podwykonawcom (na przykład przetwarzającym dane) świadczącym usługi lub wykonujących zlecenia w imieniu Select oraz organom publicznym. Przekazanie danych może mieć też miejsce we wszystkich pozostałych przypadkach, jeśli zostaniemy do tego zobowiązani, na przykład w wyniku nakazu sądowego lub orzeczenia sądowego. Z zakresie, w jakim jest to niezbędne, Select będzie zawierał z osobami trzecimi Umowę Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych.

Dostęp do danych drogą inną niż przez udostępnianie

Na wskazanych warunkach Select udostępnia dostęp do danych osobom trzecim, będącym zleceniodawcami, żeby umożliwić wgląd do ograniczonej ilości danych osobowych w celu znalezienia właściwych kandydatów. Zleceniodawcami mogą być: pracodawcy, rekruterzy, managerowie ds. rekrutacji i selekcji, headhunterzy, specjaliści ds. personalnych, itp. Jeśli postanowisz wycofać swoje CV, w każdym momencie masz możliwość usunięcia go z bazy danych.

Select wykorzystuje automatycznie generowane dane do celów statystycznych, a także w celu zwiększania bezpieczeństwa i usprawnienia funkcjonowania firmy. Warunkiem przekazania tych danych osobom trzecim jest pełna anonimizacja danych, uniemożliwiająca twoje zidentyfikowanie. Z wyjątkiem przypadków wskazanych z niniejszym Oświadczeniu o Ochronie Prywatności, Select nie będzie udostępniał twoich danych osobowych osobom trzecim bez twojego uprzedniego pozwolenia.

Szczególne kategorie Danych osobowych (Dane wrażliwe)

Dotyczące cię dane wrażliwe (określone w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych, zwanym dalej AVG) mogą być gromadzone przez Select wyłącznie na twoją zgodę lub na podstawie zobowiązania prawnego (np. egzekucji z wynagrodzenia za pracę).

W Select uwzględniamy dla kogo niniejsze dane osobowe mogą mieć znaczenie. Twoje zdjęcie może zostać przetworzone w naszym (wewnętrznym) systemie, żeby umożliwić twoją identyfikację na nasze wewnętrzne potrzeby. Nie jest to jednak obligatoryjne i w każdym momencie masz możliwość usunięcia swojego zdjęcia. Select korzysta ponadto z linków odsyłających do innych wyszukiwarek do rekrutacji i selekcji pracowników.

Zasady przechowywania danych

Okres przechowywania danych

Obowiązująca u nas długość okresu przechowywania danych jest uzależniona od długości odpowiedniego ustawowego okresu przechowywania danych.  Select jest agencją pracy tymczasowej, która chętnie pomoże ci w znalezieniu (nowej) pracy. Realizacja tego uzasadnionego interesu wymaga dostępu do twoich (ogólnych) danych osobowych (imię, adres, miejscowość, CV, poziom wykształcenia, doświadczenie zawodowe, itp.) na okres do pięciu lat po wygaśnięciu kontraktu, jeśli (w międzyczasie) nie pracowałeś dla Select. Po upływie tego okresu Select nie będzie się z tobą kontaktował ani pośredniczył w zawieraniu kontraktów z pracodawcami.

Jeśli pracujesz dla nas lub pracowałeś dla nas w przeszłości, twoje dane osobowe będą dostępne na okres do pięciu lat po ustaniu stosunku pracy. Umożliwia nam to ponowne pośrednictwo w poszukiwaniu (kolejnej) pracy.

Jeśli chcesz zrezygnować z naszego pośrednictwa, możesz wysłać oświadczenie za pomocą poczty elektronicznej. Select nie będzie się z tobą kontaktował ani pośredniczył w zawieraniu kontraktów z pracodawcami. Twoje dane osobowe zostaną wtedy usunięte, o ile długość ustawowego okresu przechowywania danych nie uniemożliwia bezpośredniego usunięcia wskazanych przez ustawę danych osobowych. Dotyczy to na przykład danych osobowych wykorzystywanych na potrzeby oświadczeń, audytów i zobowiązań podatkowych. Select ma bezterminowy dostęp do twoich danych osobowych, na ściśle określonych warunkach, zgodnie ze stosownymi celami i terminami lub jeśli zostało wydane zezwolenie.

W ramach zmniejszenia obciążeń administracyjnych, umowa o pracę tymczasową została uzupełniona danymi osobowymi zgodnymi z formularzem obciążeń podatkowych, w szczególności w celu określenia ulgi w podatku od wynagrodzenia. Długość okresu przechowywania dokumentów fiskalnych, zawierających dane takie jak numer BSN, zostaje przez to przedłużona do 7 lat. 

Zastosowanie

Nie gromadzimy ani nie wykorzystujemy żadnych informacji w celach innych niż wskazane z niniejszym Oświadczeniu o Ochronie Prywatności jeśli nie otrzymaliśmy na to twojej uprzedniej zgody.

Osoby trzecie

Informacje nie są przekazywane osobom trzecim w sytuacjach innych niż wskazane w niniejszym Oświadczeniu o Ochronie Prywatności. Mogą zaistnieć sytuacje w których informacje zostaną udostępnione w obrębie firmy. Nasi pracownicy są zobowiązani do uszanowania poufnego charakteru twoich danych osobowych.

PLIKI COOKIES I ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Czym są pliki cookies?

Pliki cookies to małe fragmenty informacji (tekstowych) wysyłane przez serwer do przeglądarki internetowej w celu umożliwienia ponownego przesłania tych informacji przez przeglądarkę przy kolejnej wizycie.

Wykorzystywane przez Select pliki cookies nie mogą uszkodzić twojego komputera ani znajdujących się na dysku plików. Select korzysta jedynie z plików cookies niezbędnych do świadczenia usług przez firmę. Jeśli niezbędne jest wykorzystanie innego rodzaju plików cookies, jesteś uprzednio proszony o zezwolenie na ich wykorzystanie. Większość przeglądarek internetowych jest zaprogramowana tak, aby domyślnie akceptować pliki cookies, ale istnieje możliwość zmiany ustawień w przeglądarce tak, aby automatycznie blokowała pliki cookies lub manualnie wybierać, które pliki cookies mogą zostać przesłane. Wyłączenie plików cookies w przeglądarce może jednak wpłynąć na korzystanie z niektórych usług lub funkcji dostępnych na naszej stronie lub innych stronach internetowych.

Nasze strony internetowe korzystają z plików cookies, żeby umożliwić analizę w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej. W skład informacji wchodzą: adres IP, rodzaj używanej przeglądarki, używany przez ciebie system komputerowy, numer klienta oraz spis odwiedzanych stron internetowych Select. Uzyskane informacje zostają następnie wykorzystane do poprawienia funkcjonowania strony (zapamiętywanie zalogowanych użytkowników, informacje o sesji użytkownika, itp.). Pliki cookies umożliwiają nam ponadto gromadzenie informacji na temat sposobu w jaki korzystasz ze strony, co pozwala nam na optymalizację naszej strony internetowej. Select nie tworzy żadnych plików cookies na potrzeby innych podmiotów, takich jak sieci reklamowe.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Automatyczne przetwarzanie danych nie ma żadnego wpływu na decyzje Select dotyczące pojedynczych osób. Dotyczy to decyzji podejmowanych przez programy lub systemy komputerowe, odbywających się bez udziału człowieka.

WPROWADZANIE ZMIAN

Zmiany

Niniejsze Oświadczenie o Ochronie Prywatności ma zastosowanie do korzystania ze strony internetowej Select  oraz możliwości tej strony. Ewentualne korekty i/ lub zmiany na tej stronie internetowej mogą prowadzić do zmiany treści niniejszego Oświadczenia o Ochronie Prywatności.

Dlatego też wskazane jest regularne sprawdzanie treści niniejszego Oświadczenia o Ochronie Prywatności.

Wybory dotyczące danych osobowych

Wszystkie osoby odwiedzające stronę, mają możliwość wglądu do przekazanych nam informacji osobistych a także do ich zmiany lub usunięcia. Pod warunkiem że jest to dozwolone na mocy przepisów, możemy usunąć wskazane informacje. Jeśli chcesz zmienić lub usunąć dane, prosimy o kontakt mailowy na adres: info@selectuitzendbureau.nl.

Kontakt w sprawie skorygowania danych/ usunięcia danych z systemu

Jeśli chcesz skorygować swoje dane lub usunąć swoje dane z naszej bazy, prosimy o kontakt na wskazany poniżej adres e-mail lub numer telefonu.

PYTANIA I UWAGI

Odpowiedzialność cywilna

Mimo że treść i struktura naszej strony internetowej zostały stworzone z dużą starannością, Select nie jest w stanie zagwarantować że informacje znajdujące się na stronie internetowej są kompletne i nie zawierają błędów. Select gwarantuje jednak stałą dostępność i niezakłócone funkcjonowanie strony internetowej. Select wyklucza swoją odpowiedzialność z wyjątkiem sytuacji kiedy mowa jest o zamierzonym działaniu lub poważnym uchybieniu ze strony Select. Select jest uprawniony do zawieszenia działalności strony internetowej, na przykład w związku z jej aktualizacją lub utrzymaniem. Select ma ponadto prawo do usuwania ze strony internetowej udostępnianych informacji lub usług, a także do ich zmiany lub wycofania z oferty. Nie ma przy tym obowiązku publikowania wcześniejszego powiadomienia.

Kontakt

Regularnie weryfikujemy czy Select spełnia wymogi określone w przepisach dotyczących prywatności oraz w naszym wewnętrznym Oświadczeniu o Ochronie Prywatności. Jeśli masz pytania lub chcesz przekazać nam swoje uwagi na temat niniejszego Oświadczenia o Ochronie Prywatności, prosimy o kontakt na adres mailowy: info@selectuitzendbureau.nl lub telefon na numer: +31 (0)88 11 87 200.